Polityka prywatności i informacje o plikach cookie

 1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych Sklep internetowy https://sklep.zwieger.pl/ („Sklep”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest właściciel i operator Sklepu – Zwieger sp. z o.o. („Zwieger”), adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000610058, NIP: 525-265- 31-35, REGON: 364068131. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.
 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej Zwieger.pl, działającej pod adresem internetowym https://zwieger.com  i  https://sklep.zwieger.pl,  (dalej „Serwis”).
 4. „Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.
 6. Zwieger przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji, składania i realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej, dochodzenia roszczeń oraz marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty.
 7. Zwieger może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Sklepu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:
 1. a) nazwisko i imiona Klienta;
  b) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  c) adres zameldowania na pobyt stały;
  d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
  e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;
  f) adresy elektroniczne Klienta.
 1. W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Serwisu poprzez. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, lub drogą mailową na adres [kontakt@zwieger.pl]. Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika lub rejestracji Użytkownika w Serwisie. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub zawarcie umowy i realizacja usługi na rzecz Użytkownika.
 2. Podstawą przetwarzania przez Zwieger danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia).
 3. W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Zwieger informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Zwieger (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Zwieger informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz Zwieger usługi, np. hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.
 6. Zwieger powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz Zwieger usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez Serwis, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporządzeniem. W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych lub kart płatniczych, Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.
 7. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 9. W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, lub drogą mailową na adres [kontakt@zwieger.pl].
 11. Zwieger może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 12. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 13. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Zwieger również do celów:
 • statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników,
 • prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.

Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.

 1. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryn internetowych Zwieger.
 2. W niektórych przypadkach Zwieger gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Dane Użytkowników są także przetwarzane przez Zwieger w celu zautomatyzowanego przetwarzania w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Zwieger, które polega na wykorzystaniu danych osobowych Użytkowników do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, wiarygodności, zachowania, lokalizacji Użytkowników. Każdy Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw na profilowanie przez Zwieger, jeżeli uzna, że profilowanie narusza jego prawa i wolności, chyba że administrator danych wykaże nadrzędność własnego interesu wobec praw i wolności osoby. Sprzeciw na profilowanie Usługobiorca może wyrazić bezpłatnie w dowolnej formie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Zwieger.
 4. Strony Sklepu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Zwieger przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zwieger zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Sklepu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Sklepu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.
 5. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody Zwieger.
 6. Zwieger zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności jednocześnie zapewniając, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie zwieger.pl.
 7. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Sklepu prosimy kierować na adres e-mail: [kontakt@zwieger.pl].
 8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.